İski Hakkında Bilgi

İstanbul İstatistiki

Hizmet Verilen Nüfus : 14 milyon 160 bin
Toplam Hizmet Alanı : 5 bin 461 km2
Abone Sayısı : 4 milyon 892 bin 350
Su Şebeke Uzunluğu : 17 bin 826 km
İsale Hattı Uzunluğu : 2 bin 390 km
Su Kaynaklarının Verimi : 1 milyar 353 milyon /yıl
Şehre Verilen Ortalama Su : 2 milyon 400 bin 554 m³/gün (2014 yılı 5 aylık ortalama)
İçmesuyu Arıtma Tesisleri Sayısı : 13 adet
İçmesuyu Arıtma Tesisleri Kapasitesi : 4 milyon 395 bin 600 /gün
Su Depolarının Hacmi : 1 milyon 435 bin 580
Kanal Şebeke Uzunluğu : 14 bin 349 km
Kolektör Uzunluğu : 891 km
Tünel Uzunluğu : 141 km
Atıksu Arıtma Tesisleri Sayısı : 60 adet
Atıksu Arıtma Tesisleri Kapasitesi : 5 milyon 450 Bin 60 /gün

İdari Yapı

2560 sayılı İSKİ Kanunu ile 1981 yılında kurulan İSKİ, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı bağımsız bütçeli bir kuruluştur. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’nın aynı zamanda Yönetim Kurulu Başkanı olduğu İSKİ’de Büyükşehir Belediye Meclisi Kurumun Genel Kurulu’nu oluşturur. İSKİ Genel Müdürü Büyükşehir Belediye Başkanı’nın teklifiyle İçişleri Bakanı’nın onayıyla seçilir. İSKİ Genel Müdürü, Kurumun Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği’ni de yürütür. Yönetim Kurulu’nda ayrıca; biri kıdemli Genel Müdür Yardımcısı’ndan oluşan 4 üye bulunur. İSKİ Genel Kurulu (İBB Meclisi) tarafından seçilen 2 Denetçi, denetim görevini yürütür.

İSKİ, idari yapılanma olarak 4 Genel Müdür Yardımcılığı, Teftiş Kurulu Başkanlığı, Hukuk Müşavirliği, İç Denetim Birim Başkanlığı, 21 Daire Başkanlığı ve 103 Müdürlükten oluşmaktadır. Özellikle teknik kadrodaki personelin ağırlıklı olduğu Kurumda; 4 bin 571 işçi, 2 bin 978 memur olmak üzere toplam 7 bin 549 personel görev yapmaktadır.

Kurumun gelirinin tamamına yakını su satışıyla karşılanmaktadır. Yatırımların tamamına yakını da su satışından elde edilen gelirle yapılmaktadır.

İSKİ’nin hizmetlerinden faydalanmak isteyenler, İSKİ ile sözleşme yaparak su veya atıksu abonesi olurlar. Su tüketimleri mekanik veya kartlı sayaçlarla belirlenir. Sözleşmeler tüketici grubuna göre ev, işyeri, genel ve katma bütçeli kurumlar, sanayi ve şantiye, belediyelere toplu su, köy ev ve köy işyeri olarak ayrılır. İSKİ’nin 4 milyon 892 bin 350 abonesi bulunmaktadır.

Su Yönetimi

İstanbul’un su kaynaklarının % 98’i yüzeysel su kaynağı niteliğindedir. Yağışlarla gelen sular, baraj ve doğal göl dediğimiz alanlarda biriktirilmekte, regülatörlerle toplanarak içmesuyu arıtma tesislerine ulaştırılmaktadır. İstanbul’a su sağlayan 1 doğal göl, 8 baraj, 7 regülatör ve bentler olmak üzere muhtelif kapasitede toplam 17 yüzeysel su kaynağı bulunmaktadır. Ayrıca yeraltı su kaynağı olarak Silivri ve Çatalca Bölgelerini besleyen toplam yıllık 37 milyon 320 bin m3 kapasiteli 145 adet içmesuyu kuyusu mevcuttur.

İçmesuyu kaynaklarının yıllık toplam verimi 1 milyar 353 milyon m3’tür.

İçmesuyu kaynaklarının su toplama havzaları; Melen ile birlikte 6.157 km2’ye ulaşmaktadır.

Su kaynaklarının % 60’ı Anadolu Yakası’nda, % 40’ı Avrupa Yakası’ndadır. Buna karşılık nüfusun % 60’ı Avrupa Yakası’nda, % 40’ı Anadolu Yakası’nda ikamet etmektedir.

Su kaynaklarında biriktirilen sular, çapı 3 m’yi bulan isale hatlarıyla içmesuyu arıtma tesislerine ulaştırılmaktadır. Toplam 2.390 km uzunluğundaki isale hatlarının 823 km’si çelik, 598 km’si duktilfont, 20 km’si polietilen ve kalanı diğer (tünel, kanal ve galerilerden) oluşmaktadır. İsale hatları maksimum 40 atü basınca dayanıklıdır.

İstanbul’un engebeli coğrafyası ve suyun çok uzak mesafelerden şehre ulaştırılması büyük enerji ihtiyacı doğurmaktadır. Suyun kaynağından itibaren musluklara ulaşmasına kadar her evrede içmesuyu hatlarında basınçlı su olabilmesi için terfi sistemleri kurulmuştur. Toplam 115 adet terfi istasyonunda bulunan muhtelif kapasitelerdeki pompalarla suyun şehrin her noktasına ulaşması temin edilmektedir. İçmesuyu terfi sistemlerinin toplam kurulu gücü 308.805 kVA ve yıllık tüketilen enerji miktarı ortalama 757 milyon 805 bin 995 kWh’dır.

İçmesuyu kaynaklarındaki hamsular, gerekli arıtma işlemleri için isale hatları vasıtasıyla içmesuyu arıtma tesislerine ulaşmaktadır. İstanbul’da toplam 13 adet içmesuyu arıtma tesisi bulunmaktadır. Günlük 4 milyon 395 bin 600 m3 arıtma kapasitesine sahip bu tesislerde içilebilir standartlara getirilen içmesuyu arıtımında ozon sistemi kullanılmaktadır.

İstanbul’un muhtelif bölgelerinde farklı büyüklükte 114 adet içmesuyu deposu mevcuttur. Su tüketim dengesinin sağlanması, enerji tasarrufu, arızalar ve enerji kesintileri sebebiyle oluşan su kesintilerinin minimuma indirilmesi için inşa edilen depoların toplam kapasitesi 1 milyon 435 bin 580 m3’tür.

Arıtma işlemine müteakip su, isale hatları ve içmesuyu şebekesi ile su dağıtım sisteminde yol alarak İstanbullulara ulaşır. İstanbul’da içmesuyu şebekesi olarak duktilfont borular kullanılmıştır. Dayanıklılık, sızdırmazlık, uzun ömür gibi özellikleri gözönünde tutularak tercih edilen içmesuyu şebekesinin uzunluğu toplam 17 bin 826 km’dir.

Laboratuvar hizmetleri

İçmesuyu arıtma tesislerinde arıtılan suların kalitesi arıtma tesislerinde bulunan laboratuvarlarda analiz edilmektedir. Hamsuların arıtma tesisine girişinden itibaren başlayarak arıtma işlemine müteakip devam eden analizlerle içmesuyu dağıtım sistemine verilen suyun kalitesi sürekli olarak takip edilmektedir. Kimyasal, bakteriyolojik, estetik değerler olmak üzere toplam 80 parametrede inceleme yapılmaktadır. Ayrıca her dağıtım sisteminin beslediği bölgelerde suyun İstanbullulara ulaştığı noktalarda günlük ortalama 350-400 numune akredite olmuş merkez laboratuvarda analiz edilerek takibi yapılmaktadır. Analiz neticeleri her ay internet sitesinde düzenli olarak yayınlanmaktadır.

SCADA

İstanbul’daki tüm içmesuyu sistemi merkezi kumanda sistemi olan SCADA ile yönetilmektedir. İçmesuyu kaynaklarının doluluk oranı, yağış durumu, içmesuyu hatlarındaki basınç değerleri, depolardaki su hacmi gibi su dağıtım sisteminde bulunan tüm veriler anlık olarak merkeze iletilmekte, merkezi yönetimle sisteme müdahale edilebilmektedir.

Atıksu Yönetimi

Kullanılarak atıksuya dönüşen sular toplam uzunluğu 14 bin 349 km olan atıksu şebekesiyle toplanır. Atıksu şebekesinde beton borular tercih edilmiştir. Atıksu şebekesiyle atıksular ana toplayıcı dediğimiz kolektör ve tünellere iletilir. Çapı 2,20 m’ye ulaşan kolektörlerin uzunluğu 891 km’dir. Kolektörler, korozyona dayanıklı, yüksek mukavemetli beton borulardan imal edilmiştir. Trafik yoğunluğu, zemin şartları, bölgenin coğrafi yapısı gibi şartlar gözönünde bulundurularak açık kazı yapılmasının mümkün olmadığı yerlerde tünel sistemi kullanılarak atıksu hattı inşa edilmiştir. Çapı 3 m’ye varan büyüklükte toplam 141 km atıksu tüneli mevcuttur. İstanbul’un sahillerinin tamamına yakını atıksu tünel ve kolektörleriyle çevrilmiştir. Atıksu hatlarının tamir ve bakımlarında robot teknolojisi kullanılmaktadır. Atıksu hatlarında meydana gelen tıkanıklıklar kameralı robotlar sayesinde tespit edilerek temizlenmekte, hatlarda meydana gelen olası arızalar kazı yapılmasına gerek kalmaksızın kaplama yapılmak suretiyle giderilerek hattın ömrü uzatılmaktadır.

Kolektör ve tünellerle toplanan atıksular, atıksu arıtma tesislerine ulaşır. İstanbul’da hizmet ettiği havzanın ihtiyacına göre planlanan farklı kapasitelerde 60 adet atıksu arıtma tesisi bulunmaktadır. Atıksu arıtma tesislerinin prosesi tercih edilirken İstanbul Boğazı’nın dinamik yapısı gözönünde bulundurularak Boğaz Hattı’na ilk etapta ön arıtma tesisleri projelendirilmiş, Marmara Denizi sahilleri için ise biyolojik ve ileri biyolojik arıtma özelliği tercih edilmiştir. Atıksu arıtma tesislerinin toplam kapasitesi günlük 5 milyon 450 bin 60 m3!tür.

İleri biyolojik atıksu arıtma tesislerinin çıkış sularının bir kısmı son dezenfeksiyon işleminin ardından rekreasyon alanlarının sulanması ile, sanayi suyu olarak kullanılmaktadır. Arıtma tesislerinin işletilmesinde gerekli olan enerjinin önemli bir bölümü de atıksulardan elde edilmektedir.

Kısayol: , ,

Kategori : İski Genel Bilgi

Konu İle İlgili Yorum Yaz